Back

Share
Cover
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
R.F.Mihanovića 9, 10010 Zagreb

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) sa sjedištem u Zagrebu je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu.

HAKOM je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima. Rad HAKOM-a je javan.

Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskome saboru.

Zakon propisuje da HAKOM-om upravlja Vijeće HAKOM-a koje čini pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća HAKOM-a.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća HAKOM-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na razdoblje od pet godina. Vijeće HAKOM-a donosi odluke većinom glasova svih članova. HAKOM ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a ustrojena je u skladu sa statutom i drugim općim aktima HAKOM-a.

Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće HAKOM-a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad. Nadležnost HAKOM-a propisana je člankom 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), člankom 38. Zakona o poštanskim uslugama (144/12 i 153/13), člankom 14. i člankom 28. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17)
TELEFON
017007007

Nedavne objave
Postovi organizacije na DINGu
DAN TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Obilježen Svjetski dan zaštite prava potrošača
Dan sigurnijeg interneta