Back

Prijavi se na TEDxZagreb i saznaj ideje vrijedne širenja!

Share

HUKI


Novo izdanje TEDx-a dolazi u Zagreb! TEDxZagreb konferencija održava se 16.11.2023. na Zagrebačkom velesajmu u Kongresnoj dvorani. Novo izdanje TEDxZagreba donosi temu „The Future Reimagined“ i okupiti će mnoge zanimljive govornike poput Davora Rostuhara, Marija Valentića, Krešimira Macana, Ane Čerenšek i drugih. Lista govornika dostupna je na TEDxZagreb web stranici: https://tedxzagreb.com/govornici-2023/ TEDx donosi poznati format govora ispod 18 minuta te fokus na ideje vrijedne širenja. Za ovogodišnje izdanje osiguran je i kontingent ekstra sniženih ulaznica za studente koje su dostupne u ograničenim količinama putem Entrio platforme: https://www.entrio.hr/event/tedxzagreb-2023-the-future-reimagined-15418


Algebra
Geometrija i topologija
Diskretna i kombinatorna matematika
Matematička analiza
Matematička logika i računarstvo
Numerička matematika
Primijenjena matematika i matematičko modeliranje
Teorija vjerojatnosti i statistika
Financijska i poslovna matematika
Ostale matematičke discipline
Opća i klasična fizika
Fizika elementarnih čestica i polja
Nuklearna fizika
Atomska i molekulska fizika
Fizika kondenzirane tvari
Astronomija i astrofizika
Biofizika i medicinska fizika
Geologija i paleontologija
Mineralogija i petrologija
Fizikalna kemija
Teorijska kemija
Analitička kemija
Anorganska kemija
Organska kemija
Biokemija i medicinska kemija
Primijenjena kemija
Biokemija i molekularna biologija
Botanika
Mikrobiologija
Zoologija
Ekologija
Opća biologija
Meteorologija s klimatologijom
Fizička oceanografija
Seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje
Ostale geofizičke discipline
Metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti
Znanost o moru
Znanost o okolišu
Znanost o zračenju
Arhitektonsko projektiranje
Urbanizam i prostorno planiranje
Povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa
Pejsažna arhitektura
Konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
Hidromehanika plovnih i pučinskih objekata
Osnivanje plovnih i pučinskih objekata
Tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata
Elektroenergetika
Elektrostrojarstvo
Elektronika
Telekomunikacije i informatika
Radiokomunikacije
Automatizacija i robotika
Kartografija
Fotogrametrija i daljinska istraživanja
Primijenjena geodezija
Geomatika
Geotehnika
Nosive konstrukcije
Hidrotehnika
Prometnice
Organizacija i tehnologija građenja
Procesi grafičke reprodukcije
Reakcijsko inženjerstvo
Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala
Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu
Procesna metalurgija
Mehanička metalurgija
Fizička metalurgija
Arhitektura računalnih sustava
Informacijski sustavi
Odradba informacija
Umjetna inteligencija
Procesno računarstvo
Programsko inženjerstvo
Rudarstvo
Naftno rudarstvo
Geološko inženjerstvo
Opće strojarstvo (konstrukcije)
Procesno energetsko strojarstvo
Proizvodno strojarstvo
Brodsko strojarstvo
Precizno strojarstvo
Cestovni i željeznički promet
Pomorski i riječni promet
Poštansko-telekomunikacijski promet
Zračni promet
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Tekstilno-mehaničko inženjerstvo
Tekstilna kemija
Odjevna tehnologija
Dizajn tekstila i odjeće
Konstrukcija i osnivanje letjelica
Zrakoplovne tehnologije i održavanje
Vođenje i upravljanje letjelicama
Automatika
Energetika
Materijali
Mehanika fluida
Organizacija rada i proizvodnje
Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)
Termodinamika
Inženjerstvo okoliša
Mikro i nanotehnologije
Anatomija
Farmakologija
Fiziologija čovjeka
Imunologija
Povijest medicine i biomedicinskih znanosti
Neuroznanost
Medicinska biokemija
Anesteziologija i reanimatologija
Dermatovenerologija
Fizikalna medicina i rehabilitacija
Gerijatrija
Ginekologija i opstetricija
Hitna medicina
Infektologija
Intenzivna medicina
Interna medicina
Kirurgija
Klinička biokemija
Klinička citologija
Klinička farmakologija s toksikologijom
Klinička imunologija
Medicinska etika
Medicinska mikrobiologija
Nuklearna medicina
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patofiziologija
Patologija
Pedijatrija
Radiologija
Radioterapija i onkologija
Sudska medicina
Urologija
Psihijatrija
Neurologija
Sestrinstvo
Epidemiologija
Javno zdravstvo
Medicina rada i športa
Obiteljska medicina
Socijalna medicina
Zdravstvena ekologija
Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
Veterinarske kliničke znanosti
Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
Animalna proizvodnja i biotehnologija
Dječja i preventivna dentalna medicina
Morfologija i restaurativna dentalna medicina
Morfologija stomatognatnog sustava
Oralna kirurgija
Oralna medicina
Ortodoncija
Parodontologija
Protetika dentalne medicine
Farmacija
Agronomija
Bilinogojstvo
Ekologija i zaštita okoliša
Ekonomika
Fitomedicina
Hranidba životinja
Krajobrazna arhitektura
Lovstvo
Mljekarstvo
Poljoprivredna tehnika i tehnologija
Povrćarstvo
Proizvodnja i prerada animalnih proizvoda
Ribarstvo
Sjemenarstvo
Stočarstvo
Travnjaštvo
Ukrasno bilje
Vinogradarstvo i vinarstvo
Voćarstvo
Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća
Šumarske tehnologije i menadžment
Urbano šumarstvo i zaštita prirode
Uređivanje šuma
Ekologija i uzgajanje šuma
Zaštita šuma
Drvni materijali
Drvno tehnološki procesi
Konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva
Organizacija proizvodnje
Bioinformatika
Biologija
Biotehnološko inženjerstvo
Molekularna biotehnologija
Otpadne tvari
Prehrambeno inženjerstvo
Kemija hrane
Mikrobiologija hrane
Sigurnost i kvaliteta hrane
Znanost o prehrani
Dijetoterapija
Kemija i biokemija hrane
Ekonomika poduzetništva
Financije
Kvantitativna ekonomija
Organizacija i menadžment
Međunarodna ekonomija
Opća ekonomija
Trgovina i turizam
Poslovna informatika
Makroekonomija
Mikroekonomija
Ekonomska matematika i statistika
Marketing
Računovodstvo
Financijsko pravo
Građansko pravo i građansko procesno pravo
Međunarodno pravo
Međunarodno privatno pravo
Obiteljsko pravo
Pomorsko i općeprometno pravo
Povijest prava i države
Radno i socijalno pravo
Rimsko pravo
Teorija prava i države
Trgovačko pravo i pravo društava
Upravno pravo i uprava
Ustavno pravo
Europsko javno pravo
Europsko privatno pravo
Politička teorija/povijest političkih ideja
Hrvatska politika/politika europske unije
Komparativna politika
Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
Javne politike/javno upravljanje
Arhivistika i dokumentalistika
Informacijski sustavi i informatologija
Knjižničarstvo
Komunikologija
Odnosi s javnošću
Leksikografija i enciklopedistika
Muzeologija
Masovni mediji
Novinarstvo
Organizacija i informatika
Informacijsko i programsko inženjerstvo
Sociološka teorija
Sociološka metodologija
Posebne sociologije
Opća psihologija
Biološka psihologija
Razvojna psihologija
Socijalna psihologija
Klinička i zdravstvena psihologija
Psihologija rada
Školska psihologija i psihologija obrazovanja
Ostale primijenjene psihologije
Opća pedagogija
Didaktika
Opća i nacionalna povijest pedagogije
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja
Školska pedagogija
Visokoškolska pedagogija
Andragogija
Socijalna pedagogija
Obiteljska pedagogija
Posebne pedagogije
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Poremećaji u ponašanju
Komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja
Glasovno-govorni poremećaji
Oštećenja sluha
Poremećaji gutanja i hranjenja
Sistematska kineziologija
Kineziologija sporta
Kineziološka edukacija
Kineziološka rekreacija
Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost
Kineziološka antropologija
Opća demografija
Demografske metode i modeli
Demografske teorije
Demografska povijest
Posebne demografije
Demografska statistika
Socijalna politika
Socijalno planiranje
Teorija socijalnog rada
Posebna područja socijalnog rada
Socijalna gerontologija
Javna uprava
Europski studiji
Metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti
Logika
Spoznajna teorija
Ontologija
Filozofska antropologija
Filozofija prirode
Filozofska teologija
Estetika
Etika
Povijest filozofije
Hrvatska filozofija
Arapska filozofija
Indijska filozofija
Kineska filozofija
Filozofija drugih kulturnih krugova
Filozofija povijesti
Filozofija društva/socijalna filozofija
Filozofija jezika
Filozofija kulture
Filozofija odgoja
Filozofija politike
Filozofija prava
Filozofija religije
Filozofija uma
Filozofija znanosti
Filozofijska bioetika
Dogmatska teologija
Moralna teologija
Pastoralna teologija
Egzegeza
Crkvena povijest
Biblijska teologija
Fundamentalna teologija
Patristika i kršćanska književnost
Liturgika
Ekumenska teologija
Kanonsko pravo
Religiozna pedagogija i katehetika
Socijalni nauk Crkve
Klasična filologija
Kroatistika
Slavistika
Romanistika
Germanistika
Anglistika
Indologija
Hebraistika i judaistika
Arabistika
Turkologija
Ugrofinistika
Sinologija
Japanologija
Druge orijentalne i ostale filologije
Fonetika
Opće jezikoslovlje (lingvistika)
Poredbeno i historijsko jezikoslovlje
Teorija i povijest književnosti
Poredbena književnost
Semiologija
Stara povijest
Hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest
Hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest
Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
Pomoćne povijesne znanosti
Teorija povijesti i metode historijske znanosti
Povijest znanosti
Zaštita umjetničke baštine
Muzikologija i etnomuzikologija
Teorija likovnih umjetnosti
Teatrologija i dramatologija
Filmologija
Teorija glazbene umjetnost
Znanost o umjetnosti
Prapovijesna arheologija
Antička arheologija
Srednjovjekovna arheologija
Novovjekovna arheologija
Antropologija
Etnologija
Folkloristika
Metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti
Gluma
Kazališna režija
Režija glazbenih i scenskih formi
Radiofonska režija
Lutkarstvo
Dramsko pismo
Dramaturgija izvedbe
Režija
Snimanje (filmsko i elektroničko)
Filmska fotografija
Montaža
Filmska dramaturgija i scenarij
Gluma
Animirani film (režija)
Kompozicija
Glazbena pedagogija
Grafika
Kiparstvo
Slikarstvo
Animirani film i novi mediji
Likovna tehnologija
Likovna pedagogija
Arhitektura (umjetnički dio)
Krajobrazna arhitektura (umjetnički dio - krajobrazno oblikovanje)
Konzervacija-restauracija
Kostimografija
Scenografija
Fotografija
Oblikovanje svjetla
Oblikovanje zvuka
Filmska i medijska produkcija
Produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti
Klasični balet
Suvremeni balet
Koreografija
Pantomima
Scensko kretanje
Dizajn vizualnih komunikacija
Industrijski dizajn i dizajn proizvoda
Modni dizajn
Dizajn interakcija
Spisatelj
Književni prevodilac
Fizička geografija
Društvena geografija
Regionalna geografija
Primijenjena geografija