Povratak

Opći uvjeti korištenja

Molimo te da pažljivo pročitaš Uvjete korištenja prije korištenja naše aplikacije.

1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja (u daljenjem tekstu “Uvjeti”) uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem Aplikacije DING (u daljnjem tekstu: DING ili Aplikacija) na web stranici www.ding.jobs ili putem mobilne aplikacije u vlasništvu trgovačkog društva DING Applications d.o.o., Zagreb, Otona Župančića 6, OIB: 5293580171, (dalje u tekstu: Društvo).

Opći uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene i dopune, važeće su od dana kada su objavljene na stranicama DINGa te se odnose na sve korisnike koji koriste usluge aplikacije. Uvjeti se odnose na sve fizičke i pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta ili korištenjem aplikacije DING, pristaješ na stavke iz ovog Ugovora, kao i na odredbe iz naše Politike privatnosti. Ukoliko se ne slažeš s navedenim Uvjetima, molimo te da ne koristiš usluge aplikacije DING.

DING je aplikacija koja spaja studente sa tržištem rada. Namjena DINGa je poslužiti kao platforma na kojoj se susreću ponuda i potražnja za otvorenim radnim pozicijama koje objavljuju Poslodavci. Posloprimci mogu pregledavati natječaje za poslove te se unutar aplikacije na njih prijavljivati.

Svako korištenje aplikacije koje nije u skladu s Općim uvjetima smatra se zloupotrebom usluga Poduzeća i kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo zadržava pravo izmjene ili isključivanja bilo koje funkcionalnosti aplikacije, bez prethodne obavijesti korisnika aplikacije, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

Društvo zadržava pravo izmijeniti Uvjete korištenja pod kojima se pružaju usluge aplikacije DING iz bilo kojeg razloga, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti i takve izmjene su važeće od kada su objavljene na stranicama DINGa. Zato redovito provjeravaj ove Uvjete. Ukoliko se u bilo kojem trenutku ne slažeš s Uvjetima korištenja, trebao bi odmah prestati koristiti usluge DINGa i izbrisati našu aplikaciju.

2. Definicije

DING je naziv za web i mobilnu aplikaciju koja služi za razmjenu informacija između pravnih i fizičkih osoba koje oglašavaju svoje otvorene radne pozicije s jedne strane te fizičkih osoba, primarno studenata, koje su u potrazi za studentskim poslom ili praksom s druge strane u svrhu povećanja transparentnosti i dinamike tržišta rada.

POSLOVNI KORISNIK u smislu ovih Uvjeta podrazumijeva svaku fizičku osobu koja kreira i/ili ima ovlasti upravljanja računom Poslodavca te koristi funkcije Aplikacije namijenjene za poslovne korisnike. Postoje dvije razine poslovnih korisnika:

  • Administrator je Poslovni korisnik koji ima pristup svim funkcionalnostima računa Poslodavca, što između ostalih uključuje i dodavanje i/ili uklanjanje drugih Poslovnih korisnika; promjenu upravljačkih prava Poslovnih korisnika u okruženju računa Poslodavca; kreiranje i/ili izmjenu osnovnih informacija o Poslodavcu te mogućnost brisanja Poslodavca iz baze Aplikacije.
  • Moderator je Poslovni korisnik koji ima ograničen pristup funkcionalnostima računa Poslodavca. Funkcije kojima moderator nema pristup su: dodavanje i/ili uklanjanje drugih Poslovnih korisnika; promjenu upravljačkih prava Poslovnih korisnika u okruženju računa Poslodavca; kreiranje i/ili izmjenu osnovnih informacija o Poslodavcu te mogućnost brisanja Poslodavca iz baze Aplikacije.

POSLODAVAC u smislu ovih Uvjeta podrazumijeva svaku pravnu osobu koja koristi aplikaciju DING u svrhu pronalaska zaposlenika, bez obzira na vrstu poslovnog angažmana kojega planira ugovoriti s posloprimcem. Poslodavcem se smatraju i subjekti koji aplikaciju DING koriste isključivo radi promocije studentskih natjecanja i/ili radi korištenja mogućnosti objavljivanja sadržaja za Posloprimce u edukativne i informativne svrhe.

POSLOPRIMAC (ili Student) u smislu ovih Uvjeta je podrazumijeva svaku fizičku osobu koja koristi aplikaciju DING radi pronalaska informacija o dostupnim studentskim natjecanjima, otvorenim radnim pozicijama, otvorenim pozicijama za plaćenu i/ili neplaćenu studentsku praksu te konzumiranje edukativnog i informativnog sadržaja kreiranog od strane Poslodavaca.

RADNO MJESTO u smislu ovih Uvjeta podrazumijeva sve vrste radnog mjesta, zapošljavanja, prakse, pripravništva, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično.

NATJECANJE u smislu ovih uvjeta podrazumijeva sve oblike aktivnosti u kojima se sudionici natječu, bez obzira na temu i oblik nagrade, ali uz primarnu svrhu oplemenjivanja iskustva sudionika.

OSOBNI PODATAK u smislu ovih Uvjeta podrazumijeva svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji je zaštićen prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

CJENIK je u smislu ovih Uvjeta podrazumijeva cjenik usluga koje su dostupne korisnicima aplikacije DING, a objavljen je na internetskim stranicama.

GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

3. Poslodavci

Kako bi koristili dostupne usluge aplikacije DING, poslodavci su dužni kreirati poslovni korisnički račun u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Prilikom registracije Poslodavca, potrebno je prvenstveno kreirati račun Poslovnog korisnika. Samo Poslovni korisnik može kreirati novi račun Poslodavca.

Poslovni korisnici preko računa Poslodavca mogu objavljivati i/ili uređivati oglase za Radna mjesta i/ili Natjecanja, komunicirati s potencijalnim kandidatima, koristiti napredne funkcije filtriranja prijava, upravljati postavkama računa Poslodavca (ukoliko imaju administratorski račun) te koristiti ostale napredne funkcionalnosti Aplikacije.

Poslovni korisnici samostalno upravljaju sadržajem kojega objavljuju. Oglasi za Radna mjesta i Natječaje se nakon kreiranja automatski objavljuju na Aplikaciji. Društvo zadržava pravo zadržavanja objavljivanja oglasa radi provjere sadržaja oglasa. Društvo zadržava pravo uklanjanja ogalsa s Aplikacije iz bilo kojeg razloga i bez prethodnog obavještavanja Poslodavca. Poslovni korisnici imaju isključivu odgovornost i snose sve pravne posljedice koje potencijalno mogu proizaći kao rezultat sadržaja njihovih objava na Aplikaciji.

Poslodavac garantira kako je vlasnik i/ili korisnik svih autroskih i srodnih prava za sve dijelove sadržaja objavljenog na Aplikaciji te u skladu s time snosi odgovornost za svaku evenutalnu povredu autorskih i/ili srodnih prava proizašlu iz objavljenog sadržaja.

Objavljivanjem sadržaja na Aplikaciji, Poslodavac bezuvjetno i neopozivo daje pravo Društvu na korištenje istog u promotivne ili (prema ocjeni Društva) na druge prikladne svrhe.

Poslodavac se obavezuje da će svoj korisnički račun na Aplikaciji koristiti isključivo u svrhu predviđene funkcionalnosti Aplikacije: (1) pronalaženja odgovarajućih zaposlenika, odnosno praktikanata za svoje potrebe ili za potrebe klijenta, (2) oglašavanje studentskog natjecanja ili (3) objavljivanje sadržaja u svrhu edukacije Studenata.

Poslodavac se obavezuje da neće spremati podatke iz baze Aplikacije na svoja računala korištenjem automatskih aplikacija. Poslodavac se obavezuje da neće davati odnosno dopuštati uvid u podatke, bilo direktno, bilo davanjem na upotrebu svog korisničkog imena i lozinke, trećim osobama.

Usluga objavljivanja oglasa je besplatna. Društvo se obavezuje Poslodavca obavijestiti o svim planiranim promjenama važećeg cjenika, minimalno 15 dana prije nastupa istih.

4. Posloprimci

U svrhu korištenja Aplikacije, Posloprimac je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja.

Ukoliko prilikom registracije Posloprimac kreira lozinku, snosi isključivu odgovornost za tajnost iste. Posloprimac se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećim osobama. Posloprimac može obavijestiti Društvo ukoliko posumnja na neovlašteno korištenje svojih pristupnih podataka, putem elektroničke pošte na adresi: info@ding.jobs.

Posloprimac u potpunosti samostalno odgovara za točnost i ispravnost unesenih podataka na Aplikaciji, odnosno za pravne posljedice proizašle iz korištenja Aplikacije.

Posloprimac se obavezuje da će svoj korisnički račun na Aplikaciji koristiti isključivo u svrhu predviđene funkcionalnosti Aplikacije: (1) pronalaženja željenog posla, odnosno prakse, (2) pregled dostupnih studentskih natjecanja i (3) konzumiranje edukativnog sadržaja.

Ukoliko Posloprimac koristi svoj korisnički račun u bilo koje druge svrhe, Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

5. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u korisničkim računima, profilima, životopisima, korespodenciji ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima Posloprimaca i/ili oglasima Poslodavaca.

Društvo ne odgovara niti Poslodavcima, niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Poslodavci i Posloprimci odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom Aplikacije od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili trećih osoba.

Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Aplikaije, niti za djelomično ili potpuno nefunkcioniranje ili neispravno funkcioniranje iste. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za sve navedeno odgovorni su pružatelji internetskih i telekomunikacijskih usluga.

Aplikacija može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obujmu, kao rezultat redovnog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju unapređenja sustava.

Posloprimci i Poslodavci koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.

6. Autorska prava

Društvo ima za područje Republike Hrvatske isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, kojih je autor Društvo.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Aplikacije, ili Aplikacije u cjelini, bez izričite prethodne pisane suglasnosti Društva kao nosioca isključivih autorskih prava, smatrat će se povredom autorskih prava Društva i podložno je pokretanju sudskih postupaka u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

Portal može sadržavati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva imaju treće osobe, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Treće osobe imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nositelji tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Društva.

Objavljivanjem sadržaja na Aplikaciji, korisnik je suglasan da isti postane vidljiv svakom posjetitelju Aplikcije, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja. Prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja s bilo kojeg dijela Portala dozvoljeno je samo uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost Društva, uz napomenu da je sadržaj preuzet s Portala i uz naznaku odgovarajuće poveznice na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Društvo ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava i/ili prava intelektualnog vlasništva.

Svaki korisnik Portala samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i putem Portala učinilo javno dostupnim.

7. Zaštita i obrada osobnih podataka

7.a. Objava oglasa za radna mjesta i prakse

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (eng. GDPR), pri objavi oglasa Poslodavaca na Aplikaciji, Društvo se smatra Izvršiteljem obrade podataka, a Poslodavac se smatra Voditeljem obrade podataka.

Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatake pri objavi oglasa na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (namjera zapošljavanja u bilo kojem obliku).

Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relavnatni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.

Voditelj obrade jamči Izvršitelju obrade da neće koristiti osobne podatke koji su prikupljeni putem Aplikacije Ding u bilo koje druge svrhe osim u svrhu zapošljavanja.

Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Posloprimcu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).

U slučaju kršenja propisa u svezi s obradom osobnih podataka, Voditelj obrade je obvezan surađivati s Izvršiteljem obrade podataka na otklanjanju štete kao i surađivati s regulatornim tijelima.

Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi aktivnosti obrade osobnih podataka isključivo u okvirima pružanja usluge te u analitičke svrhe testiranja i unapređenja sustava.

Izvršitelj obrade je poduzeo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere propisane GDPR-om te će ih kontinuirano evaluirati i usavršavati.

7.b. Privola

Korištenje Aplikacije od strane Posloprimaca se smatra davanjem izričite privole Društvu za prikupljanje i obradu osobnih podataka podijeljenih kroz Profile, privitke u obliku dokumenata te kroz sustav za razmjenu poruka.

Privola za prikupljanje i obradu podataka se odnosi isključivo na aktivnosti vezane uz prijavu na oglase za Radna mjesta i Natjecanja.

Posloprimci mogu dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor ili povući privolu za obradu svojih podataka slanjem pisanog opoziva na adresu: Ding applications d.o.o., Otona Župančića 6, 10000 Zagreb, Hrvatska ili na email adresu: info@ding.jobs, odnosno deaktiviranjem i brisanjem svog korisničkog računa.

8. Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

9. Završne odredbe

Uvjeti korištenja na snagu stupaju od dana njihovog objavljivanja na stranicama Aplikacije.

Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

Dajem privolu Društvu Ding applications d.o.o. za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u skladu sa svrhom navedenom u ovim Uvjetima korištenja.

Suglasan sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti.


Zagreb, 1. rujna 2020.