Povratak


Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: „Zakon“)


DING Applications d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagreb, Otona Župančića 6, OIB: 52935850171, (dalje u tekstu: „Društvo“),


dana 1. rujna 2020. godine donosi i objavljuje sljedeću odluku:


Opći uvjeti korištenja

1. Temeljna određenja

Ovim Općim uvjetima korištenja, zajedno s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka dostupnim na Aplikaciji (zajedno u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) uređuju se prava i obveze Poslodavaca (kako su niže definirani), Posloprimaca (kako su niže definirani), Društva i svih drugih korisnika aplikacije glede upotrebe Aplikacije (kako su niže definirana), postupci za zaštitu privatnosti te načini zaštite osobnih podataka svih korisnika Aplikacije.

Prihvaćanjem Uvjeta ili pak samim korištenjem Aplikacije, pristajete na sve odredbe Uvjeta s izmjenama i dopunama, objavljene putem Aplikacije. Ako se ne slažete s Uvjetima, obvezni ste obustaviti korištenje Aplikacije, izbrisati i deaktivirati svoj korisnički račun, izbrisati Aplikaciju s mobilnog uređaja te se možete obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka ako želite uklanjanje svojih osobnih podataka ili ostvariti svoje „pravo na zaborav“.

Ovi Uvjeti predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora koji bi bio zasebno sklopljen između Društva i Poslodavaca i/ili Posloprimca vezano uz predmet Uvjeta.

Uvjeti se ne odnose na vanjske servise koji mogu imati svoju poveznicu na Aplikaciji (npr. Linkedin, Facebook itd.)

2. Osnovni pojmovi

CJENIK USLUGA je popis usluga koje pruža Društvo uz naznaku cijene u kunama koju je naznačeni korisnik dužan isplatiti za isporuku pojedinačne usluge, objavljen putem Aplikacije,.

DING ili Aplikacija je web i mobilna aplikacija dostupna putem web stranice www.ding.jobs ili putem mobilne aplikacije u vlasništvu Društva. Služi za razmjenu informacija između Poslodavaca (kako su niže definirani) i Posloprimaca (kako su niže definirani) te u svrhu unaprjeđenja, modernizacije i povećanja efikasnosti tržišta rada.

IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

KORISNIK je svaki Poslodavac, Posloprimac, Poslovni korisnik ili treća osoba koja koristi funkcionalnosti Aplikacije.

NATJECANJE su svi oblici aktivnosti u kojima se sudionici natječu, bez obzira na temu i oblik nagrade.

OSOBNI PODACI su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

POSLODAVAC je svaka pravna osoba i/ili fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja koristi aplikaciju DING u svrhu pronalaska zaposlenika, nalogoprimca, volontera, pripravnika, naučnika ili za bilo koju drugu vrstu poslovnog angažmana. Poslodavcem se smatraju i subjekti koji aplikaciju DING koriste isključivo radi promocije studentskih natjecanja i/ili radi korištenja mogućnosti objavljivanja sadržaja za Posloprimce u edukativne i informativne svrhe.

POSLOPRIMAC (ili Student gdje je primjenjivo) je svaka fizička osoba koja koristi aplikaciju DING radi prijave za uspostavu poslovnog angažmana s Poslodavcem (što bez ograničenja uključuje zasnivanje ugovora o radu, ugovora o djelu ili bilo koji drugi ugovor o poslovnoj suradnji), pronalaska informacija o dostupnim studentskim natjecanjima, otvorenim radnim pozicijama, otvorenim pozicijama za plaćenu i/ili neplaćenu studentsku praksu te korištenje edukativnog i informativnog sadržaja kreiranog od strane Poslodavaca.

POSLOVNI KORISNIK je svaka fizička osoba koja kreira i/ili ima ovlasti upravljanja računom Poslodavca te koristi funkcije Aplikacije namijenjene za poslovne korisnike. Postoje dvije razine poslovnih korisnika:

  • Administrator je Poslovni korisnik koji ima pristup svim funkcionalnostima računa Poslodavca, što između ostalih uključuje i dodavanje i/ili uklanjanje drugih Poslovnih korisnika; promjenu upravljačkih prava Poslovnih korisnika u okruženju računa Poslodavca; kreiranje i/ili izmjenu osnovnih informacija o Poslodavcu te mogućnost brisanja Poslodavca iz baze Aplikacije.
  • Moderator je Poslovni korisnik koji ima ograničen pristup funkcionalnostima računa Poslodavca. Funkcije kojima moderator nema pristup su: dodavanje i/ili uklanjanje drugih Poslovnih korisnika; promjenu upravljačkih prava Poslovnih korisnika u okruženju računa Poslodavca; kreiranje i/ili izmjenu osnovnih informacija o Poslodavcu te mogućnost brisanja Poslodavca iz baze Aplikacije.

RADNO MJESTO je svako potencijalno zasnivanje radnog odnosa, stručne prakse, pripravništva, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, sklapanje ugovora o djelu ili bilo kakav drugi oblik poslovne suradnje koji se može zasnovati putem Aplikacije.

VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

3. Prava i obveze Poslodavaca

Kako bi koristili dostupne usluge aplikacije DING, Poslodavci su dužni kreirati poslovni korisnički račun u skladu s Uvjetima. Prilikom registracije Poslodavca, potrebno je prvenstveno kreirati račun Poslovnog korisnika. Samo Poslovni korisnik može kreirati novi račun Poslodavca. Izradom korisničkog računa, Poslodavac prihvaća Uvjete. Poslodavac snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke. Poslodavac se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećim osobama. Poslodavac je dužan obavijestiti Društvo ako posumnja na neovlašteno korištenje svojih pristupnih podataka, putem elektroničke pošte na adresi: info@ding.jobs.

Poslovni korisnici preko računa Poslodavca mogu objavljivati i/ili uređivati oglase za Radna mjesta i/ili Natjecanja, komunicirati s potencijalnim kandidatima, koristiti napredne funkcije filtriranja prijava, upravljati postavkama računa Poslodavca (ukoliko imaju administratorski račun) te koristiti ostale napredne funkcionalnosti Aplikacije.

Poslovni korisnici samostalno upravljaju sadržajem kojega objavljuju. Oglasi za Radna mjesta i Natječaje se nakon kreiranja automatski objavljuju na Aplikaciji. Društvo zadržava pravo zadržavanja objavljivanja oglasa radi provjere sadržaja oglasa. Društvo zadržava pravo uklanjanja oglasa s Aplikacije iz bilo kojeg razloga i bez prethodnog obavještavanja Poslodavca. Poslovni korisnici imaju isključivu odgovornost i snose sve pravne posljedice koje potencijalno mogu proizaći kao rezultat sadržaja njihovih objava na Aplikaciji.

Poslodavac ovlašćuje Društvo na korištenje sadržaja kojeg je putem Aplikacije objavio Poslodavac, u promotivne ili druge prikladne svrhe prema ocjeni Društva.

Poslodavac se obvezuje da će svoj korisnički račun na Aplikaciji koristiti isključivo u svrhu predviđene funkcionalnosti Aplikacije: (1) pronalaženja odgovarajućih zaposlenika, odnosno praktikanata za svoje potrebe ili za potrebe klijenta, (2) oglašavanje studentskog natjecanja ili (3) objavljivanje sadržaja u svrhu edukacije Studenata.

Poslodavac se obvezuje da neće spremati podatke iz baze Aplikacije na svoja računala korištenjem automatskih aplikacija. Poslodavac se obavezuje da neće davati odnosno dopuštati uvid u podatke, bilo direktno, bilo davanjem na upotrebu svog korisničkog imena i lozinke, trećim osobama.

Sve usluge Društva obračunavaju se prema Cjeniku usluga važećem u trenutku isporuke usluge. Cjenik se nalazi na ovoj poveznici.

4. Prava i obveze Posloprimaca

U svrhu korištenja Aplikacije, Posloprimac je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, sukladno Uvjetima. Izradom korisničkog računa, Posloprimac prihvaća Uvjete. Posloprimac snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke. Posloprimac se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećim osobama. Posloprimac je dužan obavijestiti Društvo ukoliko posumnja na neovlašteno korištenje svojih pristupnih podataka, putem elektroničke pošte na adresi: info@ding.jobs.

Posloprimac u potpunosti samostalno odgovara za točnost i ispravnost unesenih podataka na Aplikaciji, odnosno za pravne posljedice proizašle iz korištenja Aplikacije.

Posloprimac se obavezuje da će svoj korisnički račun na Aplikaciji koristiti isključivo u svrhu predviđene funkcionalnosti Aplikacije: (1) pronalaženja željenog posla, odnosno prakse, (2) pregled dostupnih studentskih natjecanja i (3) korištenje edukativnog sadržaja.

5. Obrada osobnih podataka

Objavom oglasa putem Aplikacije, Društvo postaje Izvršiteljem obrade podataka, a Poslodavac Voditeljem obrade podataka glede svih osobnih podataka koje na taj način i u tu svrhu Posloprimac prikupi.

Međusobni odnos Poslodavca kao Voditelja obrade podataka i Društva kao izvršitelja obrade podataka može se regulirati odredbama zasebnog ugovora o obradi osobnih podataka koji se primjenjuje zajedno s Uvjetima. U slučaju da zaseban ugovor između Društva i Poslodavca nije sklopljen, primjenjuju se odredbe Uvjeta uz podrednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona.

Voditelj obrade obvezan je provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada podataka provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se obveza primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama mora osigurati da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Valjanu pravnu osnovu za prikupljanje podataka od strane Poslodavca kao Voditelja obrade, predstavlja namjera pronalaska zaposlenika, nalogoprimca, volontera, pripravnika, naučnika ili za bilo koju drugu vrstu poslovnog angažmana te namjera Posloprimca za pronalazak Radnog mjesta. Poslodavac kao Voditelj obrade jamči kako prikupljene podatke neće koristiti u svrhu različitu od prethodno navedene te je u suprotnom za štetu odgovara Društvu i/ili Ispitaniku. Osobni podaci prikupljaju se samo u onom opsegu koji je nužan i primjeren za ostvarenje prethodno navedene svrhe.

Poslodavac kao Voditelj obrade obvezan je surađivati sa Društvom kao Izvršiteljem obrade prilikom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljanja i obrade osobnih podataka te ostvarivanju prava Ispitanika, na način koji je najprikladniji postizanju što učinkovitije zaštite osobnih podataka.

Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi aktivnosti obrade osobnih podataka isključivo u okvirima pružanja usluge te u analitičke svrhe testiranja i unapređenja sustava.

Izvršitelj obrade obvezan je primijeniti sve potrebne organizacijske i tehničke mjere potrebne radi prikupljanja i obrade podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

6. Pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka

Korištenje Aplikacije i/ili registracija na Aplikaciju od strane Posloprimca, smatra se davanjem izričite privole Društvu i Poslodavcima za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a što bez ograničenja uključuje osobne podatke unesene putem Aplikacije od strane Posloprimca, sadržaj životopisa, molbe, preporuke, poruke razmijenjene u okviru pisane korespondencije ili bilo koji drugi podatak učinjen dostupnim putem Aplikacije od strane Posloprimca. Privola za prikupljanje i obradu podataka se odnosi isključivo na aktivnosti vezane uz prijavu na oglase za Radna mjesta i Natjecanja, oglašavanje Aplikacije, unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama, poboljšanje usluge i podrške unutar Aplikacije te promociju i poboljšanje tržišta rada. U drugu svrhu se osobni podaci ne mogu upotrijebiti.

Korištenje Aplikacije i/ili registracija na Aplikaciju od strane Poslodavca, smatra se davanjem izričite privole Društvu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a što bez ograničenja uključuje osobne podatke unesene putem Aplikacije od strane Poslodavca, promotivni materijal, sadržaj profila, poruke razmijenjene u okviru pisane korespondencije ili bilo koji drugi podatak učinjen dostupnim putem Aplikacije od strane Posloprimca. Privola za prikupljanje i obradu podataka se odnosi isključivo na aktivnosti vezane uz oglašavanje Radnih mjesta i Natjecanja, oglašavanje Aplikacije, unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama, poboljšanje usluge i podrške unutar Aplikacije, promociju i poboljšanje tržišta rada. U drugu svrhu se osobni podaci ne mogu upotrijebiti.

Posloprimci i Poslodavci mogu dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor ili povući privolu za obradu svojih podataka slanjem pisanog opoziva na adresu: Ding applications d.o.o., Otona Župančića 6, 10000 Zagreb, Hrvatska ili na email adresu: info@ding.jobs, te deaktiviranjem i brisanjem svog korisničkog računa.

U skladu sa iznad navedenim, dajem izričitu privolu za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u iznad obrazloženu svrhu te pristajem da se isti čuvaju do drukčijeg očitovanja ili zahtjeva za zaborav.

7. Ograničenje odgovornosti

Društvo ne odgovara za točnost, autentičnost, vjerodostojnost ili sadržaj objavljen putem Aplikacije od strane Poslodavaca ili Posloprimaca, a što bez ograničenja uključuje životopise, oglase, poruke u korespondenciji između Poslodavaca i Posloprimaca, sadržaj profila Poslodavaca i Posloprimaca te bilo koje priložene dokumente ili drugi sadržaj koji je učinjen dostupnim trećima putem Aplikacije, od strane Posloprimca, Poslodavaca ili bilo kojih drugih korisnika Aplikacije. Poslodavci, Posloprimci, korisnici Aplikacije i sve treće osobe imaju isključivu odgovornost za sadržaj kojeg objavljuju putem Aplikacije ili sadržaj na kojem imaju prava intelektualnog vlasništva, a koji je vidljiv ili dostupan putem Aplikacije. Poslodavac jamči kako je vlasnik i/ili korisnik svih autorskih i srodnih prava za sve dijelove sadržaja objavljenog na Aplikaciji te u skladu s time snosi odgovornost za svaku povredu autorskih i/ili srodnih prava proizašlu iz objavljenog sadržaja.

Društvo nije odgovorno za imovinsku i/ili neimovinsku štetu Poslodavcima i/ili Posloprimcima glede bilo kakvog korištenja Aplikacije, a što bez ograničenja uključuje bilo kakve tehničke poteškoće, gubitak podataka, ograničenje dostupnosti Aplikacije, nefunkcioniranje ili bilo kakav drugi gubitak, ograničenje ili promjenu funkcionalnosti Aplikacije.

Svako korištenje Aplikacije koje nije u skladu s Uvjetima smatra se zloupotrebom Aplikacije. Društvo ima pravo bez ograničenja uređivati sadržaj dostupan putem Aplikacije, uklanjati sadržaj, odbiti objavu određene kategorije informacija ili prilagoditi sadržaj na način prihvatljiv Uvjetima te uređivačkoj politici Aplikacije i Društva, a posebice u slučaju da se sadržaj protivi Ustavu Republike Hrvatske, javnom moralu, prisilnim propisima ili ako se radi o drugoj zloupotrebi prema ocjeni Društva. Radi izbjegavanja svake sumnje, Društvo nema obvezu ili dužnost cenzurirati, provjeravati ili utvrđivati istinitost, zakonitost ili vjerodostojnost sadržaja kojeg Poslodavci, Posloprimci ili drugi korisnici objavljuju putem Aplikacije te stoga ne pridržava nikakvu pravnu odgovornost za sadržaj koji je učinjen dostupnim od strane Posloprimaca ili Poslodavaca.

8. Završne odredbe

Prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja dostupnog na Aplikaciji dozvoljeno je samo uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost Društva i napomenu da je sadržaj preuzet s Aplikacije, uz naznaku odgovarajuće poveznice na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Društvo zadržava pravo izmijeniti Uvjete, iz bilo kojeg razloga, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti i takve izmjene su važeće od objave na stranicama DING-a, te je svaki Poslodavac i Posloprimac obvezan redovito pregledavati ove Uvjete. Uvjeti, zajedno sa svim izmjenama, odnose se na sve korisnike Aplikacije, jednako na pravne i fizičke osobe.

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu, te je za sve pravne odnose između Društva, Poslodavaca i Posloprimaca mjerodavno hrvatsko pravo.

Objavljivanjem sadržaja na Aplikaciji, korisnik je suglasan da isti postane vidljiv svakom posjetitelju Aplikacije, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta.


Zagreb, 1. rujna 2020.